Seznam článků

 

Článek 2

 

1)       Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytového domu, družstevních bytů a ostatního majetku družstva.

2)       Předmětem činnosti družstva je správa vlastního majetku, a to zejména:

a)       činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v:

aa)   provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytového domu a družstevních bytů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

ab) zajišťování plnění spojených s užíváním družstevních bytů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

ac)   uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů

b)       pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva

c)       činnost za účelem převodu družstevních bytů do vlastnictví členů, spočívající ve vymezení bytů, nebytových jednotek a společných částí bytového domu, jejich zápis do katastru nemovitostí, uzavření smluv o bezúplatném převodu jednotek do vlastnictví jednotlivých členů družstva, založení společenství vlastníků jednotek a jeho zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek a další.

3)       V souvislosti s předmětem činnosti může družstvo stanovit družstevně správní poplatky.

 

Část III.

Členství v družstvu