Seznam článků

 

Článek 3

Vznik členství

 

1)       Členem družstva může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, která se zaváže k dodržování stanov. Před uzavřením smlouvy o koupi bytového domu se Statutárním městem Brno se členy družstva mohou stát pouze nájemci bytů a nebytových prostor v bytovém domě za podmínky doložení existence řádného nájemního vztahu k bytu nebo nebytovému prostoru v bytovém domě a potvrzení správce bytového domu o bezdlužnosti na nájemném, zálohách na služby nebo jejich vyúčtování.

2)       Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to :

a)       dnem vzniku družstva při založení družstva,

b)       dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí,

c)       převodem nebo přechodem družstevního podílu.

3)       Rozhodnutím představenstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 8.000,- Kč. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.

4)       Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena.

5)       Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

 

Článek 4

Družstevní podíl

 

1)       Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2)       Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.


Článek 5

Společné členství manželů

 

1)       Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.

2)       Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

3)       Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

4)       Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

5)       Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.

6)       Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.

7)       Společné členství manželů zaniká:

a)       vypořádáním společného jmění manželů,

b)       marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.


Článek 6

Splynutí družstevních podílů

 

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

Článek 7

Přeměna členství

 

K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu.

 

Článek 8

Rozdělení družstevního podílu

 

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

 

Článek 9

Členská práva

 

Člen družstva má právo zejména:

a)        účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze. Člen má právo zúčastnit se schůze představenstva družstva nebo schůze kontrolní komise družstva jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne. Pro případ zastoupení člena zástupcem se vyžaduje speciální plná moc pro každou konkrétní schůzi, opatřená úředně ověřeným podpisem člena družstva,

b)       volit a být volen do orgánů družstva,

c)        uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, a to na základě uzavřené smlouvy s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v družstvu i jeho nájem družstevního bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami,

d)       uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu družstevního bytu do jeho vlastnictví za podmínek Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob,

e)        obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství,

f)        platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce bytového domu, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů,

g)       podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.


Článek 10

Členské povinnosti

 

Člen družstva je povinen zejména dodržovat zákony a jiné právní předpisy, stanovy a rozhodnutí orgánů družstva.


Článek 11

Členský vklad

 

1)       Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

2)       Členský vklad v družstvu je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

3)       Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých).

4)       Výše dalších členských vkladů je pro jednotlivé členy různá dle velikosti a povahy budoucího družstevního bytu, s nímž je spojeno právo na uzavření nájmu bytu. Další členský vklad slouží zejména a k pořízení bytového domu, jeho rekonstrukci a modernizaci. Výše dalšího členského vkladu pro členy, kteří jsou nájemci bytů a nebytových prostor v bytovém domě, s výjimkou nájemců bytů v půdních vestavbách, se určí podle vzorce: (podlahová plocha bytu nájemce, zjištěná dle evidenčního listu správce domu) * (celková kupní cena bytového domu s pohledávkou) : (součet podlahových ploch všech bytů v bytovém domě, kromě bytů v půdních vestavbách). Výše dalšího členského vkladu pro členy, kteří jsou nájemci bytů v půdních vestavbách, se určí podle vzorce: ( (podlahová plocha bytu nájemce bytu v půdní vestavbě, zjištěná dle evidenčního listu správce domu) * (celková kupní cena bytového domu s pohledávkou) : (součet podlahových ploch všech bytů v bytovém domě, kromě bytů v půdních vestavbách) ) – ( (uznané náklady na půdní vestavbu dle nabídky města Brna ke koupi bytového domu ze dne 9.4.2014) – (umořené náklady na půdní vestavbu dle nabídky města Brna ke koupi bytového domu ze dne 9.4.2014) ), nejméně však 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Další členský vklad je splatný bezhotovostním převodem na bankovní účet družstva ve lhůtě určené rozhodnutím představenstva družstva.

5)       Členská schůze může rozhodnout o složení dalšího členského vkladu pro stávající i budoucí členy družstva. Výši, účel použití a podmínky jeho splacení určí členská schůze svým usnesením.

6)       Podmínkou vzniku členství je zaplacení základního členského vkladu a převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu.

7)       Členové neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu, tj. do výše 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých) pro jednoho člena družstva.

8)       V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona.


Článek 12

Převod družstevního podílu

 

1)       Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy družstvu, ledaže smlouva určí účinky pozdějším datem. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy s jejich úředně ověřenými podpisy. Při převodu musí být splněny podmínky členství.

2)       Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

3)       Člen může převést část svého družstevního podílu na jiného člena jen po jeho rozdělení při dodržení zákonných podmínek.


Článek 13

Zánik členství

 

1)       Členství v družstvu zaniká:

a)       dohodou mezi družstvem a členem družstva,

b)       vystoupením člena,

c)       vyloučením člena,

d)       převodem družstevního podílu,

e)       přechodem družstevního podílu,

f)        smrtí člena družstva,

g)       prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,

h)       zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

i)        doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

j)        zánikem družstva bez právního nástupce,

k)       jiným způsobem stanoveným zákonem.

2)       Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:

a)       zrušen konkurz na majetek člena, to neplatí, jestliže byl konkurz po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

b)       pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.

3)       Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství v ní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení obdrží člen.

 

Článek 14

Vystoupení

 

1)       Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců. Běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.

2)       Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit.

3)       Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců poté, kdy členská schůze o změně stanov rozhodla, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.

4)       Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.


Článek 15

Přechod družstevního podílu

 

1)       Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.

2)       Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.


Článek 16

Vyloučení člena z družstva

 

1)   Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, zejména pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství.

2)   Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud:

a)       poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b)       byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c)       opětovně a přes výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně nebo stanovách,

d)       neuhradil další členský vklad ani přes upomínku v dodatečné lhůtě 15 dnů.

3)       Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.

4)       Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo proti členu družstva.

5)       Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky ke členské schůzi. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela.

6)       Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

7)       Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

8)       Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

9)        Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.


Článek 17

Zánik družstva

 

Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku.

 

Článek 18

Vypořádací podíl

 

1)       Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven splacenému základnímu a dalšímu členskému vkladu.

2)       Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

3)       Vypořádací podíl je splatný do šedesáti dnů, nejdříve však po uvolnění a předání družstevního bytu.


Článek 19

Seznam členů

 

1)       Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje:

a)       jméno, datum narození a bydliště nebo obchodní firma, IČO a sídlo,

b)       den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu,

c)       kontaktní údaje člena, zejména jeho emailová adresa pro potřeby doručování písemností družstva.

2)       Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

3)       Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva.

4)       Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen.

5)       Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.

6)       Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy.


Článek 20

Přenechání bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu

 

Družstvo může smlouvou o nájmu přenechat byt (nebytový prostor) fyzické popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Stejně může družstvo přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (družstevního nebytového prostoru) se určí ve smlouvě.

 

Část IV.

Nájem

 

Článek 21

Nájem družstevního bytu

 

S každým členem družstva uzavře družstvo nájemní smlouvu k družstevnímu bytu nejpozději do dvou měsíců ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k bytovému domu ve prospěch družstva, a to blíže za těchto podmínek: 

1)       Nájemní smlouva bude se členem družstva (dále nájemcem) uzavřena na dobu neurčitou.

2)       Družstvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, není-li s nájemcem dohodnuto jinak.

3)       Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Domácností se rozumí ti, co spolu bydlí. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Nájemce může do své domácnosti přijmout pouze takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídá obvyklým pohodlným a hygienicky vyhovujícím podmínkám. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností, není-li tento závadný stav odstraněn do 30 dnů ode dne obdržení výzvy ke sjednání nápravy.

4)       Nájemci a osoby žijící v domácnosti jsou povinny chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv nájmu ostatních osob v domě. Porušení povinností ostatním členem domácnosti se považuje za porušení povinností nájemcem.

5)       Družstvo je povinno zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

6)       Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou celkové výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových přípojek, společné televizní antény, domácích telefonů a vnější nátěry oken. Za drobné opravy se výhradně považují opravy a výměny omítek, maleb, podlah. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. Nájemce nemá dále nárok na výměnu zařizovacích předmětů jako je například kuchyňská linka, vestavěné skříně, vana, WC mísa vč. splachovacího zařízení, vodovodní baterie, umyvadla, dřezy, nábytek, elektrospotřebiče apod. na náklady pronajímatele. Nepostará-li se nájemce o drobné opravy, odpovídá družstvu za způsobené škody.

7)       Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, ke kterým je povinno a které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva nájemce ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do dvou měsíců od odstranění závad. Za tímto účelem je povinen člen družstva písemně oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho podstatně zhoršilo. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 2 měsíců.

8)       Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je nájemce povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu.

9)       Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.

10)    Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

11)    Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.

12)    Výši nájemného stanoví členská schůze. Výše zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se stanoví na jednotlivé byty podle výše nákladů za předchozí rok s přihlédnutím ke změně rozsahu a cen služeb a sazeb DPH pro aktuální období. Nájemné a zálohy na služby se platí do 15. dne daného měsíce. Nájemné obsahuje pouze ekonomicky oprávněné náklady družstva, které souvisí se správou majetku družstva, s jeho opravami, modernizací, rekonstrukcemi, s pořízením nového majetku a to vč. splátek úvěru a úroku na jeho opravy, modernizace, rekonstrukce a pořízení. Součástí nájemného je rovněž rezerva na vytváření finančních zdrojů pro úhradu výše uvedeného. 

13)    Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do 31.5. následujícího roku. Nájemce má možnost vyúčtování reklamovat do 30 dnů. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 60-ti dnů po jejich vyúčtování.

14)    Pokud je stejná věc upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má předost ustanovení stanov.

15)    Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu v platném znění.

16)    Ustanovení, upravující nájem bytu ve stanovách a nájemní smlouvě se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s kogentním ustanovením zákona.

 

Článek 22

Podnájem bytu

 

1)       V případě, že nájemce v družstevním bytě sám nebydlí, může družstevní byt nebo jeho část dát do podnájmu třetí osobě (podnájemci), pokud toto písemně oznámí ve lhůtě nejméně 15 dnů předem.

2)       V případě skončení nájmu družstevního bytu skončí ke stejnému dni i podnájem bytu. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.


Článek 23

Zánik nájmu družstevního bytu

 

Nájem družstevního bytu zaniká:

1)       zánikem členství nájemce družstevního bytu,

2)       písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě,

3)       písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu, ve kterém musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce;

4)       písemnou výpovědí pronajímatele (družstva) z nájmu družstevního bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to z důvodu hrubého nebo opakovaného porušení povinností spojených s nájmem bytu.

Hrubým porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména:

a)       nájemce je v prodlení s úhradou dluhu na nájemném, delším než 30 dnů,

b)       provedení stavebních úprav družstevního bytu bez souhlasu představenstva, pokud je vyžadován,

c)       neoznámení změn počtu osob domácnosti,

d)       nežádoucí chování nájemce nebo členů domácnosti vůči ostatním nájemcům v domě nebo majetku družstva a ostatních nájemců

Opakovaným porušením je zejména opakované pozdní placení nájemného a služeb, a to zejména až na základě upomínek, a další porušování povinností, které není považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy podle předchozího odstavce, avšak je opakované a nedošlo ke sjednání nápravy ani na základě opakované výzvy.

Výpovědní lhůta počíná běžet následující měsíc po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

5)         písemnou výpovědí pronajímatele (družstva) z nájmu družstevního bytu bez výpovědní lhůty, a to z důvodu zvlášť závažného porušení povinností spojených s nájmem bytu. Nájemce je povinen byt vyklidit a odevzdat do 30-ti dnů ode dne skončení nájmu, tj. ode dne doručení výpovědi.

Zvlášť závažným porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména:

a)       nájemce je v prodlení s úhradou dluhu na nájemném, který dosahuje výše alespoň tří měsíčních splátek nájemného a záloh na služby,

b)       provedení stavebních úprav družstevního bytu bez souhlasu představenstva, které ohrožují majetek a zdraví jiných osob,

c)       výrazně nežádoucí chování nájemce nebo členů domácnosti vůči ostatním nájemcům v domě nebo majetku družstva a ostatních nájemců,

d)       pěstování, skladování a uchovávání nedovolených látek podle zvláštních předpisů, a to zejména narkotik, nedovolených a nebezpečných zvířat, nedovolených zbraní, výbušnin a těkavých látek.

6)       převedením družstevního bytu do vlastnictví člena.

 

Část pátá

Orgány družstva a jejich kompetence

 

Článek 24

Obecná ustanovení

 

1)         Orgány družstva tvoří:

a)       členská schůze,

b)       představenstvo,

c)       kontrolní komise.

2)         Do představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let.

3)         Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pět let. Členové těchto orgánů mohou být opětovně voleni. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise se počítá individuálně. Jestliže členovi představenstva nebo kontrolní komise zanikne jeho funkce, musí příslušný orgán zvolit bez zbytečného odkladu nového člena. Do doby zvolení nového člena představenstva plní funkci orgánu dosavadní členové představenstva či kontrolní komise.

4)         Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, kterého je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy oznámení o odstoupení projedná orgán, jehož je členem, nejdéle však uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

5)         Člen představenstva a kontrolní komise, popř. všichni jeho členové mohou být ze své funkce odvoláni tím orgánem, který je do funkce zvolil. Ke dni účinnosti odvolání musí být zvolen nový člen, případně celý orgán, který byl z funkce odvolán.

6)         Pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují požadavek většího počtu hlasů pro jednání a pro přijetí usnesení orgánů družstva, vyžaduje se pro platnost usnesení těchto orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

7)         O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum, čas a místo konání, projednané skutečnosti a výsledky hlasování. Zápis musí být podepsán předsedou orgánu a jeho dalším členem, a pokud zápis vyhotovila jiná osoba než člen orgánu, pak také zapisovatelem.

8)         Členové představenstva a kontrolní komise musí vykonávat svou funkci v orgánu osobně.

9)         Bližší podrobnosti o orgánech družstva může stanovit jednací řád.


Článek 25

Členská schůze

 

1)       Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členská schůze se koná vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva, minimálně však jednou za rok. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

2)       Členská schůze se usnáší 2/3 přítomných členů rozhoduje-li o:

a)       schválení poskytnutí finanční asistence,

b)       uhrazovací povinnosti,

c)       zrušení družstva s likvidací,

d)       přeměně družstva,

e)       zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena,

f)        vydání dluhopisů,

g)       změna stanov.

3)         Členskou schůzi svolává předseda představenstva. Pozvánka na členskou schůzi musí být nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejněna na informační desce družstva ve vstupních prostorách bytového domu a současně zaslána členům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky na informační desce, resp. dnem odeslání pozvánky na emailovou adresu posledního člena se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Na žádost členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů, zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

4)         Členskou schůzi je dále předseda představenstva povinen svolat, požádá-li o to písemně kontrolní komise, nebo skupina členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů. Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, musí být svolána osobami nebo orgánem dle zákona.

5)         Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas; to se týká i společných členů. Pokud se společní členové nedomluví, má se za to, že nehlasovali. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci.

6)         Členská schůze zejména:

a)       mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b)       volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,

c)       určuje výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi,

d)       schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku,

e)       schvaluje smlouvu o výkonu funkce,

f)        schvaluje poskytnutí finanční asistence,

g)       rozhoduje o námitkách člena proti jeho vyloučení,

h)       schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,

i)        rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

j)        rozhoduje o uhrazovací povinnosti,

k)       rozhoduje o použití rezervního fondu,

l)        rozhoduje o vydání dluhopisů,

m)     rozhoduje o přeměně družstva,

n)       schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,

o)       schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,

p)       rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,

q)       volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,

r)        schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

s)        rozhoduje o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování o některé věci členská schůze vyhradila.

7)         Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda náhradní schůzi tak, aby se konala do 14 dní od termínu původní řádné schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.

8)         Zápis z členské schůze vyhotovený do 15 dnů ode dne konání členské schůze musí být podepsán předsedou představenstva a dalším členem představenstva, případně také zapisovatelem a musí mimo jiné obsahovat námitky členů družstva, kteří pro daný bod nehlasovali a požádali o zaprotokolování.

9)         Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou zejména, jedná-li se o změnu stanov, zrušení družstva s likvidací a přeměnu družstva.

10)      Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů či jednotlivých členů, jestliže tito o to požádají.

11)      Na návrh člena družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je toto v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li řádně svolána do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky předsedovi.

12)      Je-li důvodem návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze skutečnost, že tvrzené rozhodnutí nebylo přijato členskou schůzí proto, že se o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, členskou schůzí přijatému, je možné podat žalobu do 1 měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejdéle však do 1 roku ode dne faktického nebo tvrzeného konání členské schůze.

13)      Družstvo může přijímat rozhodnutí i mimo členskou schůzi na základě rozhodování per rollam, kdy osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena v trvání 15 dnů od doručení návrhu členovi a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen v určené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

 

Článek 26

Představenstvo družstva

 

1)       Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo má 7 členů a volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.

2)       Představenstvo zejména:

a)       řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům,

b)       plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

3)         Předseda představenstva jedná za družstvo navenek. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který družstvo činí, zákonem předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a obou místopředsedů představenstva, případně podpisu jakýchkoli čtyř členů představenstva.


Článek 27

Kontrolní komise

 

1)       Kontrolní komise má 3 členy, kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise je volena členskou schůzí a je odpovědná pouze členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá.

2)       Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.

 

Článek 28

Odměny členů představenstva a kontrolní komise

 

Výkon volených funkcí členů představenstva a kontrolní komise je čestná a bezúplatná, nestanoví-li členská schůze jinak. Členská schůze však stanoví výši finanční náhrady za používání vlastního majetku k výkonu funkce. O finanční náhradě rozhoduje jako celku, a to zvlášť pro představenstvo a kontrolní komisi. Členové představenstva a kontrolní komise si finanční náhradu rozdělí mezi sebou sami podle podílu, rozsahu a odpovědnosti na vykonávané funkci.

 

Část šestá

Hospodaření družstva

 

Článek 29

Základní kapitál družstva

 

1)       Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jehož splacení se členové zavázali.

2)       Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. vypořádáním bývalých členů.


Článek 30

Nedělitelný fond

 

1)       Družstvo vytvořilo při svém vzniku nedělitelný fond.

2)       Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva.


Článek 31

Hospodářský výsledek

 

1)       Cílem družstva není vytvářet zisk, ale vybrané peníze investovat do majetku družstva. Vznikne-li však z hospodaření družstva zisk, použije se ke krytí ztrát vytvořených v předchozích letech, zůstatek zisku zůstane jako nerozdělený nebo může být převeden do fondu určeného na opravy a investice či na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a investice. Nerozdělený zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

2)       Ztráta družstva je přednostně uhrazována z nerozděleného zisku vytvořeného v předchozích letech. Pokud je ztráta vyšší než vytvořené nerozdělené zisky, pak je ztráta uhrazena z nedělitelného fondu. Zůstatek neuhrazené ztráty může být převeden do dalších let, případně může být předepsán členům družstva k úhradě, je-li to vzhledem k finanční situaci družstva třeba, a to do výše maximálně 3 násobku základního členského vkladu na každého člena družstva.


Článek 32

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 

1)       Družstvo je povinno zajistit za každé účetní období řádnou účetní závěrku, za její sestavení odpovídá představenstvo.

2)       Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.

3)       Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva k nahlédnutí či žádat kopii.

4)       Představenstvo je povinno zajistit spolu s účetní závěrkou, zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí následujícího účetního období. Zpráva o hospodaření obsahuje důležité finanční údaje o hospodaření a majetkové situaci družstva.

 

Část sedmá

Společná a závěrečná ustanovení

 

Článek 33

Společná ustanovení

 

1)       Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.

2)       Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov nebo zákona určeno jinak.

3)       O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. Tím není dotčena možnost odvolání k soudu, pokud to stanovy či zákon umožňuje. O odvolání může představenstvo rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.


Článek 34

Závěrečná ustanovení

 

Stanovy byly přijaty usnesením ustavující členské schůze konané dne 29.5.2014 a nabývají účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku.