DOMOVNÍ ŘÁD

                                                         

Preambule


Pravidla obsažená v Domovním řádu mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi uživateli bytů v domě Merhautova 194, 196, 198 v Brně (dále jen „dům“) bylo klidné, vyrovnané, přátelské nebo alespoň uspokojující.
Tato pravidla jsou součástí Stanov Společenství vlastníků jednotek Merhautova 194, 196, 198 v Brně (dále jen „Společenství“) a jsou závazná pro všechny členy tohoto Společenství. Členové Společenství jsou povinni přenést povinnost dodržování těchto pravidel na obyvatele bytů v případě, že byt bude přenechán k dispozici jiné osobě. Tato pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů, jakož i z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětí v sousedských vztazích.
Z tohoto důvodu je jejich dodržování v rozsahu od povinnosti ze zákona až po dodržování vyplývající ze zásad slušného chování a vzájemné lidské ohleduplnosti Společenstvím důsledně vyžadováno a porušování těchto pravidel podléhá postihům, které budou kategoricky uplatňovány.

1 Užívání bytů


     a) Vlastníci jednotek, nájemci bytů a členové jejich domácností (dále jen „uživatelé“) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům nerušený výkon jejich práv.
     b) Vlastníci jednotek jsou povinni seznámit ostatní uživatele bytu s tímto Domovním řádem a ustanoveními příslušných částí stanov a jsou odpovědni za jejich dodržování.                                      c) Žádná jednotka (bytová ani nebytová) nesmí být užívána k jinému účelu, než k jakému byla kolaudována. Žádná bytová jednotka nesmí být užívána ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly nezákonné nebo jinak škodlivé Společenství jako celku a v rozporu se stanovami Společenství.

     d) Uživatelé bytu musí předem požádat Výbor o povolení k činnosti, která by jakkoli mohla omezit nebo ovlivnit pravidla soužití definované v tomto Domovním řádu či příslušné části stanov. Tato činnost nesmí být v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoli orgánu státní správy, správců sítí a smí být v bytě uživatele vykonávána jen na základě tohoto povolení.
     e) Uživatel bytu je povinen umožnit vstup členům Výboru Společenství nebo Správci za účelem odečtu spotřeby tepla a vody, jakož i kontroly správné funkce a zaplombování jejich měřičů.

2. Zdroje informací


     a) Základním zdrojem informací pro všechny uživatele jsou nástěnky v přízemí jednotlivých
vchodů do domu. Jejich prostřednictvím předává Výbor a Správce domu nejdůležitější
informace všem uživatelům domu.
     b) Uživatelé v případě žádosti komunikují se Společenstvím písemně a Výbor odpovídá
písemnou formou s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska. Připomínky a
dotazy lze zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
     c) Pro členy Společenství je zřízena internetová adresa: www.bdmerhautova.cz kde jsou
k dispozici aktuální informace o dění ve Společenství včetně kontaktů na členy Výboru
Společenství.


3. Rušení klidu a ostatních obyvatel


     a) Uvnitř nebo vně bytů nebo ve společných prostorách a prostranstvích nesmí být
provozována žádná soustavná činnost, která by hlukem, zápachem, vibracemi nebo jinak
ohrožovala a narušovala klid, pohodu a pohodlí ostatních uživatelů v domě.
     b) Vlastníci bytu jsou povinni zajistit, aby všichni, kdo byt užívají nebo ho navštěvují,
neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř bytu, v jeho okolí ani ve společných prostorách nebo
dělali cokoli, co by obtěžovalo a znepříjemňovalo život ostatních uživatelů, a to zejména v
době od 22.00 do 08.00 hodin.
     c) Vlastník bytu je odpovědný i v době své nepřítomnosti za to, aby chování uživatelů jeho
bytu, hostů a domácích zvířat bylo v souladu s pravidly tohoto Domovního řádu.
     d) Uživatelé bytů nesmějí používat chodby, schodiště, vstupy, haly, chodníky a společná
prostranství k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Tyto prostory slouží zejména ke
vstupu a odchodu z bytu. Z hygienických důvodů je zakázáno odkládání odpadků (možno jen
krátkodobě nikoliv přes noc) ve společných prostorách. Do společných prostor, jako je hlavní
vstup, společné chodby, schodiště, všechny únikové cesty, se smí trvale použít pouze
společná rohožka při vstupu do domu a rohožky před vstupem do bytů, nikoli lavice, botníky,
skříně či jiný nábytek, jakož ani jízdní kola, kočárky a jiné věci, bránící v bezpečném
průchodu a užívání společných prostor.
     e) Pokud Výbor Společenství nerozhodne jinak nebo neudělí výjimku, mohou se práce v
bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní uživatele bytů vykonávat pouze
v době od 8.00 hod. do 18.00 hod., od pondělí do soboty včetně, s výjimkou státních svátků a
dnů pracovního volna.
     f) Žádný uživatel nesmí bez povolení či vážného důvodu vstoupit na část domu, která je
výlučným vlastnictvím nebo ve výlučném užívání jiného uživatele bytu, např. balkony, terasy,
sklepní kóje apod.
     g) Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější malby nebo omítky, povrch podlah nebo jakýkoliv
společný majetek, je povinen škody odstranit na svoje náklady.


4. Nebezpečné činnosti


     a) Každý uživatel musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoli v domě. To
znamená, že kamkoli do domu (tj. včetně sklepů a nebytových prostorů) nesmějí být vnášeny
a kdekoli v domě skladovány nebezpečné látky a předměty v tuhé, kapalné ani plynné
podobě, které by mohly samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku či šíření neúměrně
zvyšovaly. Dále to znamená, že nikdo nebude provádět neodborné zásahy do elektroinstalací.
     b) Žádné věci, zvláště hořlavé předměty, jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo
předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů, lodžií, teras
nebo z a do ostatních částí domu včetně společných prostor.
     c) Za jakoukoli škodu na společném majetku, průkazně způsobenou nedbalostí vlastníka nebo
uživatele bytu, člena jeho rodiny, nájemníka, návštěvy nebo zvířaty, odpovídá vlastník bytu.
     d) Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat do společných prostor
jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. Květiny v oknech a na
balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda
nestékala a nesmáčela zdi.
     e) Ve společných prostorách platí zákaz kouření. V době mrazu musí být sklepní okénka
dobře uzavřena, za což odpovídají nájemci, popř. uživatelé sklepa a sušáren.


5. Čistota


     a) Ve společných prostorách nebo na společných prostranstvích nesmějí být odkládány,
hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní
odpad, boty, koberce apod.
     b) Jestliže budou ve společných prostorách skladovány nepovolené věci a předměty, bude
původce vyzván k jejich odstranění do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty
odstraněny na náklady jejich původce. Pokud původce nebude zjištěn, budou tyto předměty
odstraněny na náklady Společenství. Uživatel může ve výjimečných případech požádat člena
výboru Společenství o časově omezenou výjimku s tím, že skladovaný předmět bude označen
jmenovkou majitele a časovým údajem a podpisem schvalujícího člena Společenství, který
pak má právo kontroly.
     c) Obalový materiál většího rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je
povinen zlikvidovat každý uživatel sám na své náklady nebo si dohodnout jeho likvidaci
včetně finanční úhrady se Správcem objektu.
     d) Z oken, balkonů a teras nesmějí být vyklepávány prachovky, mopy, koberce, ubrusy. Dále
je zakázáno vyhazovat z balkónů, teras a oken jakékoliv předměty např. odpadky, hlínu,
zeleň, nebo cigaretové nedopalky, či zametat nečistoty z balkonů. Stejně tak není dovoleno
čištění věcí ve společných prostorech.


6. Vnější vzhled


     a) Žádné nápisy, plakáty, billboardy, inzeráty, nesmějí být umísťovány nebo vztyčovány na
společných pozemcích, ve společných prostorách a na vnější straně oken a balkónů bez
předchozího souhlasu Shromáždění. Soukromé inzeráty obyvatel domu, týkající se bydlení,
mohou být umísťovány na nástěnku, přičemž musejí obsahovat konečné datum účinnosti.
     b) Žádné televizní nebo radiové antény rozměru většího než 80 cm, markýzy, stínidla a
zástěny přesahující půdorys domu, klimatizační jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset
nebo být vztyčovány na exteriéru budovy bez předchozího písemného souhlasu Výboru
Společenství.
     c) Žádné prádlo, oblečení nebo jiné věci nesmějí viset nebo být umístěny v oknech, na
balkonech nebo jiných částech budovy tak, že by přesahovaly půdorys domu. Balkony
nesmějí být užívány jako skladiště (vyjma umísťování kočárků a jízdních kol).
     d) Žádné oplocení majetku nebo jiné konstrukční změny uvnitř či vně budovy, nové instalace
(telefonní dráty, trubky atd.) nebo jiné služby, měnící a doplňující vzhled fasády nebo stěn
společných prostor, nesmí být prováděno bez předchozího písemného souhlasu Výboru
Společenství.
     e) Venkovní vzhled domu nesmí být v žádném případě měněn včetně natírání, štuků, cihel,
zábradlí, betonu nebo dalších vnějších částí budovy a ostatních zařízení umístěných na
společných prostranstvích, aniž by k tomu byl předchozí souhlas Shromáždění.

7. Parkování a garážování
     a) Parkování a garážování motorových vozidel na dvorech a zahradách obytných domů je
zakázáno. Výjimku může povolit Výbor Společenství v místech, kde jsou pro to vhodné,
zejména bezpečnostní podmínky a nebude tím rušeno užívací právo ostatních uživatelů bytů a
nebytových prostor.
     b) Osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo na dvorech a zahradách obytných domů
je povinna dodržovat příslušná ustanovení Domovního řádu. Všichni nájemci parkovacích
míst a majitelé garáží jsou povinni udržovat čistotu, a to zejména úklid spadlého listí, sněhu,
nafoukaných či splavených nečistot a preventivně udržovat čistotu odtokových kanálků tak,
aby byl zabezpečen plynulý odtok vody do kanalizace. Náklady na čištění separační jímky
bude rozúčtováno všem osobám, které mají pronajaté parkovací místo a majitelům garáží.
     c) Osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo, je povinna zajistit takový stav vozidla,
aby nedošlo k požáru či znečištění okolí.
     d) V garáži je dovoleno provádět jen drobné úpravy vlastního vozidla.
     e) V garáži je dovoleno uvádět v chod motor vozidla jen v nezbytně nutné míře. Po
nastartování musí vozidlo neprodleně opustit prostory garáže. Nepřipouští se delší chod
motoru naprázdno ani v garáži ani ve společných prostorech domů.
     f) Uživatel garáže nebo osoba, která parkuje či garážuje motorové vozidlo je povinna dbát na
to, aby při provozu vozidla nezatěžovala ostatní uživatele bytů a nebytových prostor zejména
nadměrným hlukem, výfukovými plyny a nečistotou.

8. Škody na majetku


     a) Uživatelé bytu ani domácí zvířata nesmějí způsobovat škody na domech, chodnících,
stromech, rostlinách, keřích, květinách, sadových úpravách nebo trávnících. Je povinností
každého škodám zabránit.
     b) Nikdo nemá bez souhlasu a doprovodu Správce přístup na střechu z důvodu možného
poškození hydroizolace střešního pláště.
     c) Při veškerých stavebních pracích, které by vlastníci bytových jednotek měli v úmyslu
provádět ve svých bytech (dispoziční změny, zásahy do rozvodů jednotlivých sítí, zásahy do
příček či dokonce do nosných konstrukcí, instalace bazénů, saun atd.), je nutno se řídit
stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Úpravy, jimiž se mění vnitřní
uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
může člen společenství provádět jen dle ustanovení stanov Společenství. Vlastník bytu
projedná svůj rekonstrukční úmysl nejen se stavebním úřadem, ale i se členy Výboru
Společenství, kterým předá potřebné materiály pro rekonstrukci v kopii. Bez schválení
rekonstrukce Výborem Společenství nemůže být rekonstrukce provedena. Podklady k
rekonstrukci budou založeny v archivu Společenství. Uživatel bytu je povinen umožnit vstup
členům Výboru Společenství nebo Správci za účelem kontroly provádění prací a dodržování
povinností dle tohoto Domovního řádu, stanov Společenství a právních předpisů.
     d) Na vlastníky a uživatele bytů nebude vyvíjen nátlak ze strany Výboru k úhradě škod na
majetku, pokud tyto škody vznikly prokazatelně nedbalostí ze strany Správce objektu včetně
jeho zaměstnanců.

9. Stěhování


Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 08.00 do 19.00 hod (po-ne). Stěhování mimo
tyto hodiny není dovoleno.

 

10. Domácí zvířata


     a) Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby
zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů domu, zejména psi svým
hlasitým štěkotem, případně znečišťováním společných prostor.
     b)Pokud chované zvíře jakýmkoli způsobem znečistí společné prostory domu či přístupové
cesty a prostory vchodů do domu, je jeho majitel či jinak zodpovědná osoba za toto zvíře a
toto znečištění neprodleně odstranit.

 

11. Bezpečnost


     a) Uživatelé bytů, Správce či ochranná služba nesmějí dovolit komukoliv, aby jakýmkoli
způsobem blokoval vchodové dveře a nechával je otevřené déle, než je nezbytně nutné.
     b) Požaduje se velmi důrazně a striktně, aby uživatelé neotvírali dveře osobám, které neznají.
Zároveň uživatelé bytů nesmějí dovolit neznámým osobám vstup do objektu současně při
vlastním vstupu či odchodu.
     c) Ztrátu či odcizení klíčů (eventuálně čipů) od vstupu do objektu jsou uživatelé bytů povinni
neprodleně oznámit Správci nebo kterémukoli členovi Výboru Společenství.

 

12. Obecná ustanovení


     a) V případě porušení povinností uživatelů bytů dle tohoto Domovního řádu, stanov
Společenství nebo právních předpisů a po vyčerpání všech přípustných nápravných
prostředků (zejména doručení prokazatelné výzvy k odstranění porušení domovního řádu s
relevantním termínem pro odstranění porušení) je Výbor Společenství oprávněn uložit
viníkovi pokutu. Pokuta pak bude připočítána k pravidelné měsíční platbě a bude inkasována
společně s ní.
     b) Za porušení povinností uživatelů bytů dle tohoto Domovního řádu může Společenství
prostřednictvím Výboru stanovit pokutu až do výše 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení,
a to i opakovaně v případně neodstranění závadného stavu. Pokuta bude uložena vedle
povinnosti náhrady škody, způsobené na společném částech domu, která bude vyčíslena dle
skutečné výše škody a nákladů na její odstranění. V případě, že osoba, která za škodu
odpovídá , jí dobrovolně nenahradí v plné výši, bude věc postoupena k vymáhání v soudním
řízení. Částky takto získané budou uloženy na účet Společenství a budou použity pro účely
Společenství.
     c) V případě sporu nebo neshod souvisejícího s porušením pravidel nebo udělením pokut dle
této části Domovního řádu, tj. při sporu nebo neshodách mezi Výborem a vlastníkem nebo
uživatelem bytu, v případě vzniku sporů nebo neshod mezi vlastníky či uživateli bytů, se
každá ze zainteresovaných stran musí nejdříve obrátit na Shromáždění Společenství jako
rozhodčí orgán Společenství, přičemž prvně se vždy pokusí o přátelské urovnání sporu, dříve
než se obrátí na soud.
      d) Při dlouhodobé nepřítomnosti uživatelů bytu nebo nebytového prostoru po dobu delší než
dva týdny je jejich povinností oznámit Výboru Společenství kontaktní adresu a telefonní číslo
na konkrétní osobu, aby v případě havárie či neodkladných oprav v domě byla tato k
zastižení. Tuto povinnost může uživatel bytu splnit i oznámením jména a kontaktních údajů
osoby, která má klíče od bytu

Výbor Společenství vlastníků jednotek Merhautova 194,196, 198
předseda SVJ: Vladimír Králík - tel: 602 703 033, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místopředseda SVJ: 
místopředsedkyně SVJ: 
člen výboru SVJ: Jiří Kratochvíl - tel: 604 334 795, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
člen výboru SVJ: Petr Uhl - tel: 724 373 080, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
člen výboru SVJ: Radek Adamec- tel: 731 033 227, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
člen výboru SVJ: Sylva Ullmanová - tel: 603 968 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.