Seznam článků

 

Základní ustanovení
Článek 1

  1. Firma: Bytové družstvo Merhautova 194, 196, 198
  2. Sídlo: Brno, Merhautova 1051/194, PSČ 613 00
  3. Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy.
  4. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem koupě domovního celku na adrese Merhautova 194, 196, 198, sestávajícího z pozemku zast.pl. p.č. 1616, jehož součástí je stavba č.p. 1051, pozemku zast.pl. p.č. 1624/1, jehož součástí je stavba č.p. 1053, pozemku zast.pl. p.č. 1625, jehož součástí je stavba č.p. 1055, pozemku ostatní plocha p.č. 1617 a pozemku zahrada p.č. 1626, vše v k.ú. Černá Pole (dále jen „bytový dům“) od Statutárního města Brna, zajišťování bytových potřeb svých členů a následného vymezení jednotek a jejich převod do vlastnictví jednotlivých členů, případně třetích osob.
  5. Družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
  6. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
  7. Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen společně „družstevní byt“) se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v bytovém domě ve vlastnictví družstva, nebo který je ve vlastnictví družstva, a družstvo jej poskytlo do nájmu členovi družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

Část II.

Činnosti družstva