Zápis ze schůze představenstva BD ze dne 7.3.2017

v suterénu domu Merhautova 194.

Účastníci schůze:

Viktor Blaschinger

Mgr. Ivana Okurková

Ing. Pavel Sochor

Sylva Ullmanová

Ing. Jiří Krupica

Vladimír Králík

 Jako host : Radek Adamec.

 Mgr., MgA., Eleni Karakeva - omluvena

Schůze zahájena v 18 hod.

 • Seznam převodů bytů a příslušné dokumenty budou (za všechny vchody) u p. Ullmanové, která předá informace p. Blažkové (správcovská firma) a smlouvy našemu právníkovi.
 • Předčasné splátky úvěru vyřizuje Mgr. Okurková.
 • Webové stránky družstva budou nadále aktualizovány Ing. Krupicou. Bude upřesněn seznam členů družstva.
 • Představenstvo z důvodu dlouhodobé nečinnosti předsedkyně družstva pověřuje místopředsedkyni BD Mgr. Ivanu Okurkovou výkonem pravomocí předsedkyně družstva.
 • Představenstvo souhlasí s kupní smlouvou na dodávku a odběr tepelné energie s Teplárnou Brno a.s. č.s.-84651 a zmocňuje oba místopředsedy k jejímu podpisu. Rovněž zmocňuje místopředsedu Ing. Jiřího Krupicu k úhradě záloh ve smyslu této smlouvy za období 1.-3. měsíc 2017 a ke zřízení trvalého příkazu na úhradu příštích období vždy do 5. dne v měsíci.
 • Představenstvo souhlasí se smlouvou na odběr společné elektrické energie s EON Česká republika s.r.o. č. 9551148618, 9551148342, 9551148627 a 9551148183 a zmocňuje oba místopředsedy k jejich podpisu.
 • Představenstvo bere na vědomí, že byla dne 14.12.2016 uzavřena pojistná smlouva č. 3950993386 na pojištění bytového domu do které byly doplněny připomínky členů představenstva a našeho právního zástupce k původnímu návrhu. Současně byla dle podmínek úvěrové smlouvy zřízena vinkulace pojistného plnění ve prospěch České spořitelny a.s.
 • Dne 13.2.2017 jsme na základě předchozí žádosti obdrželi od FU Brno III rozhodnutí o registraci k dani z příjmu fyzických osob. Představenstvo pověřuje místopředsedu Ing. Jiřího Krupicu ,až do případné změny dispozičních práv k BÚ, vyplácet na základě dispozic účetní p. Blažkové mzdy za úklid dle uzavřených smluv a odvádět daň z příjmu.
 • Dne 20.2.2017 proběhlo ze strany Bytové správy MČ Brno-sever předání domu, včetně dostupné dokumentace. Současně došlo k sepsání žádostí na převod odběru energií na naše BD. Za naše BD se převzetí zúčastnili místopředseda BD Ing. Jiří Krupica, Vladimír Králík, Petr Uhl, Radek Adamec a za ABC Prokuro Mgr. Robert Sedláček. O předání byl sepsán protokol, který za BD podepsal Ing. Jiří Krupica , protokol a veškeré předané dokumenty byly uloženy u Mgr. Sedláčka ze správcovské firmy ABC Prokuro.
 • Dne 7.3.2017 byl zpracován účetní p. Blažkovou SOUPIS POHLEDÁVEK členům BD k 28.2.2017. Podklady byly předány pověřeným členům představenstva k urgenci úhrady těchto dluhů. Každý měsíc bude prováděna kontrola po podání přehledů od p. Blažkové.
 • Představenstvo UPOZORŇUJE všechny členy, kteří mají v bytech krbové vložky nebo jiná tepelná zařízení s vyústěním do komína, na nutnost provádět čištění, kontrolu a revizi komína dle zákona č.320/2015 Sbírky.
 • Dokumentace k Prohlášení vlastníka za celý dům bude předána Mgr. Sedláčkovi.
 • Představenstvo přijalo žádost o dočasné umístění kontejneru v blízkosti vchodu č. 194 ( viz nákres u žádosti ) v termínu od 6.3. do 6.4.2017. Případné škody, znečištění budou odstraněny žadatelem a na náklady žadatele.
 • Individuální žádosti o výměnu oken budou respektovány s tím, že výměna oken bude provedena na vlastní náklady žadatele a okna budou odpovídat přesné specifikaci BD.
 • Proběhne schůze členů BD, kteří mají byty s lodžiemi, z důvodu sjednocení vzhledu případných nových oken v lodžii.
 • Ukončení schůze : 20. 00 h.
 • Zápis provedl: Pavel Sochor