Zápis z členské schůze bytového družstva Merhautova 194, 196, 198 konané dne 13.4.2016 v sále klubovny MČ Brno-sever, Okružní 19, Brno.

Přítomní : dle prezenčních listin (viz. příloha č.1)

Z toho za představenstvo BD:

Sylva Ullmanová (člen představenstva)

Viktor Blaschinger (člen představenstva)

Mgr. Ivana Okurková (místopředsedkyně představenstva)

Ing. Jiří Krupica (místopředseda představenstva)

Ing. Pavel Sochor (člen představenstva)

Vladimír Králík (člen představenstva)

Za představenstvo omluveni:

Mgr., Mga. Eleni Karakeva (předsedkyně představenstva), nemoc

Host:

Mgr. Robert Sedláček (právní zástupce BD)

JUDr. Přemysl Kalous (notář)

Ing. Sedláček (Česká spořitelna a.s.)

Pí. Vysloužilová (Česká spořitelna a.s.)

 

Začátek členské schůze BD v 19.00 hod.

1) Prezence a zahájení – po prezenci Mgr. Okurková krátce přivítala všechny účastníky a členy BD a představila program schůze.

2) Volba orgánů členské schůze

- zapisovatel: Viktor Blaschinger

- sčitatelé hlasů: Ing. Pavel Sochor, Vladimír Králík, Sylva Ullmanová

- předsedající schůze: Mgr. Ivana Okurková

- ověřovatelé zápisu: Vladimír Králík, Ing. Jiří Krupica

Hlasování – 54 pro, 0 proti, 0 zdržel.Přijato.

3) Rozhodnutí o přijetí nabídky města Brna ke koupi nemovitosti – Mgr. Okurková informovala o celkovém průběhu jednání s MMB, byla zdůrazněna složitost a časová náročnost veškerých jednání jak s MMB, tak jednotlivými politickými stranami a jejich kluby, např. s žádostmi o podporu apod. , prezentována cenová výhodnost další poskytnuté slevy 4% na úhradu daně při koupi nemovitosti. Poté bylo přistoupeno k hlasování o přijetí nabídky.

Hlasování: 48 pro, 0 proti, 6 se zdrželo ( Marečková, Prokeš, Šlofová, Jíšová, Opletalová, Valkoun ). Nabídka MMB byla přijata.

4) Změna stanov družstva týkající se článku 11. odst.4, upravující další členské vklady členů, kdy je navrhováno toto nové znění:

Člen družstva je povinen zavázat se k dalšímu členskému vkladu. Další členský vklad je určen zejména k pořízení bytového domu, jeho rekonstrukci a modernizaci. Výši dalšího členského vkladu a jeho splatnost určí členská schůze.

Mgr. Sedláček seznámil přítomné s tímto bodem programu a vyložil přesně,čeho konkrétně se tato změna týká.

Pí. Opletalová vznesla námitku na úhradu škody způsobenou, dle jejího názoru ,představenstvem ( představenstvo vyzvalo členy BD, údajně, ke složení peněz předčasně , týkalo se první nabídky od MMB ). Mgr. Okurková vysvětlila a odpověděla na námitky pí. Opletalové se závěrem a doporučením, že svůj postoj může vyjádřit hlasováním. Poté bylo přistoupeno k hlasování za dohledu notáře JUDr. Přemysla Kalouse.

Hlasování: 51 pro, 0 proti , 3 se zdrželi ( Opletalová, Valkoun, Prokeš )

Bod 4, změna stanov, byl většinou hlasů schválen.

5) Derogace ( zrušení ) původních smluv o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

Hlasování: 54 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Schváleno.

6) Stanovení výše dalších členských vkladů pro jednotlivé členy BD – Ing. Krupica v krátkosti vysvětlil výpočet ,,ceny bytů ,, ( dalšího členského vkladu ). Následně bylo hlasováno o jejich přijetí.

Hlasování: 51 pro, 1 proti ( Opletalová ), 1 se zdržel ( Valkoun ).Přijato.

7) Schválení nových smluv o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu - Mgr. Sedláček vysvětlil některé důležité změny týkající se této smlouvy. Poté bylo hlasováno o přijetí.

Hlasování: 52 pro, 0 proti, 2 se zdrželi ( Valkoun, Běhal ). Přijato.

8) Podpis a odevzdání prohlášení členů BD o vzdání se práva na náhradu škody v souvislosti s původní nabídkou města Brna ke koupi nemovitostí – Mgr. Okurkovou a ing. Krupicou bylo vysvětleno, že jde o nedílnou součást přijetí nové nabídky od MMB a tato nová nabídka je podmíněna podpisy všech členů BD pod tímto prohlášením. Většina nájemníků tento dokument již podepsala o odevzdala při provádění prezence členské schůze.

9) Rozhodnutí o způsobu úhrady kupní ceny – představenstvo navrhlo hlasovat o úhradě pro MMB v hotovosti, tj. pokrýt částku hotovostní platbou členů BD a úvěrem BD. O přijetí této varianty bylo hlasováno.

Hlasování: 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel ( Valkoun ). Přijato.

10) Schválení podmínek úvěru družstva na úhradu kupní ceny – k informacím o poskytnutí úvěru BD byli přizváni zástupci Česká spořitelny, a.s., která jako jediná a navíc nejvýhodněji na trhu umí uskutečnit jednotlivé kroky dle stanov BD při privatizaci domu. Za ČS na členské schůzi se členy BD diskutovali ing. Sedláček a pí. Vysloužilová. Byly vysvětleny základní pojmy, probrány úrokové sazby, doby fixace a s tím související doby splácení. Dále byly vysvětleny jednotlivé dotazy členů týkající se předčasného splacení, prodeje či převodu bytu, důsledky případného nečerpání nebo nedočerpání úvěru atd. Členové BD byli upozorněni, že nabídka, kterou BD obdrželo, je časově omezená a to do 20.5.2016.

 Po diskusi se členové BD rozhodli pro variantu ČS : výše úvěru 40 000 000,- Kč, úvěr určený ke koupi bytového domu , doba splatnosti 20 let,  fixace úrokové sazby 20 let,  úrokové sazba 1,19 %.  Podmínkou k čerpání úvěru je také vkládaní měsíční částky na fond oprav v minimální výši 12,- Kč/m2. Následně bylo hlasováno o této variantě.

Hlasování. 54 pro, 0 proti. 0 zdržel. Přijato.

11) Další diskuze, závěr

Mgr. Okurková informovala členy o stavu podání daňového přiznání za rok 2015. Zpracovává daň. poradce, po podání DP bude DP k nahlédnutí na stránkách BD.

Dále Mgr. Okurková navrhla hlasování o finanční odměně právním zástupcům. Objasnila za jaké období a za jaké množství úkonů je navrhovaná částka 3.000,- Kč + DPH  za bytovou jednotku účtována. Tato částka byla odsouhlasena vedeními všech BD, která byla právníky po celou dobu zastupována. Poté proběhlo hlasování o schválení této částky.

Hlasování: 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel ( Běhal ). Přijato.

Na závěr Mgr. Okurková poděkovala všem za účast a členská schůze byla ve 21.20 hod. ukončena

Přílohy:

1) Prezenční listiny účastníků členské schůze BD Merhautova 194,196,198

2) Mandáty k zastupování

 

Zápis provedl: Viktor Blaschinger     Ověřovatelé : Ing. J.Krupica, V.Králík