V Brně dne 28.3.2016

 

Členská schůze BD Merhautova 194, 196, 198

 

Vážení členové družstva,

dovolujeme si Vám oznámit, že Zastupitelstvo města Brna schválilo dne 15.3.2016 záměr prodeje nemovitostí, zahrnující náš bytový dům včetně souvisejících pozemků, za kupní cenu ve výši 56,311.200,- Kč, a v této souvislosti byla našemu družstvu doručena nabídka města Brna ke koupi těchto nemovitostí, čímž byl oficiálně znovu obnoven proces privatizace našeho domu. S ohledem na nezbytné procedurální náležitost vás tímto představenstvo družstva zve  na členskou schůzi, která se bude konat dne 13.4.2016 v 19:00 hod. v aule , na adrese Okružní 19 ( tak, jako předešlé čs ).

Na programu této schůze bude projednáno:

      1) prezence, zahájení

2) volba orgánů schůze,

3) rozhodnutí o přijetí nabídky města Brna ke koupi nemovitostí,

9) rozhodnutí o způsobu úhrady kupní ceny,

10) schválení podmínek úvěru družstva na úhradu části kupní ceny,

4) změna stanov družstva, týkající se článku 11. odst. 4, upravující další členské vklady členů, kdy je navrhováno toto nové znění:

Člen družstva je povinen zavázat se k dalšímu členskému vkladu. Další členský vklad je určen zejména k pořízení bytového domu, jeho rekonstrukci a modernizaci. Výši dalšího členského vkladu a jeho splatnost určí členská schůze.

5) derogace původních smluv o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu,

6) stanovení výše dalších členských vkladů pro jednotlivé členy družstva,

7) schválení nových smluv o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu,

8) podpis prohlášení členů družstva o vzdání se práva na náhradu škody v souvislosti s původní nabídkou města Brna ke koupi nemovitostí,

11) další diskuze, závěr.

Přílohou této pozvánky jsou podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze, jmenovitě pak 1) nabídka města Brna ke koupi nemovitostí, 2) vzor prohlášení členů družstva o vzdání se práva na náhradu škody v souvislosti s původní nabídkou města Brna ke koupi nemovitostí, 3) nabídky kalkulace družstevního úvěru, 4) tabulka s návrhem rozdělení kupní ceny mezi jednotlivé členy družstva coby dalších členských vkladů .

 Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu – změna pouze v částce.

Vzhledem k závažnosti projednávaných bodů je účast každého člena družstva na členské schůzi družstva nezbytná, proto žádáme o zajištění Vaší účasti. Zastoupení na základě plné moci je možné.

Závěrem Vás informujeme o tom, že je nezbytně nutné předložit na členské schůzi potvrzení správce domu o bezdlužnosti na nájemném ke dni 31.3.2016, které si musíte sami zajistit u správce domu, neboť se jedná o povinnou přílohu pro přijetí nabídky města Brna.  

Na viděnou na schůzi .

S pozdravem představenstvo družstva .